PROMOCJA ... dla nowych klientów pierwszy m-c ... GRATIS 

Prowadzenie ksiąg handlowych

    • ujęcie dowodów księgowych w księgach rachunkowych,
    • prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług, 
    • prowadzenie dodatkowych ewidencji: środków trwałych, wyposażenia, 
    • wykonanie sprawozdań: Bilansu, Rachunku Zysków i Strat oraz sprawozdań na potrzeby Głównego Urzędu statystycznego, 
    • wykonanie i złożenie w Urzędzie Skarbowym odpowiednich deklaracji rozliczeniowych: PIT, CIT i VAT.
AFJ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wałbrzyska 10/3, 52-314 Wrocław zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000302001, NIP: 8992635584, REGON: 020720701
Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 50 000 zł.